Ifølge vedtægter for DKDK skal generalforsamlingen varsles med mindst tre uger. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte:
1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4: Budget
5: Fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag
7: Valg af formand (i lige år).
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9: Valg af revisor
10: Eventuelt

Desuden skal den årlige ordinære generalforsamling drøfte forslag til demenstemaer for det følgende år.

Tidligere generalforsamlinger:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006