Med udsendelse af DKDK Medlemsblad, Forår 2019 d. 3. maj indkaldte DemensKoordinator i DanmarK til ordinær generalforsamling:

Torsdag d. 12. september 2019
Kl. 16.45 – 17.45

På Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Ifølge vedtægter for DKDK skal generalforsamlingen varsles med mindst tre uger.
Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4: Orientering om budget

5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 200 kr. årligt.

6: Indkomne forslag

7: Valg af formand. Der er ikke valg af formand i ulige år.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9: Valg af revisor

10: Eventuelt

Desuden skal den årlige ordinære generalforsamling drøfte forslag til demenstemaer for det følgende år.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Tinna Klingberg – genopstiller til bestyrelsen
  • Tine Johansen – genopstiller til bestyrelsen

Begge suppleanter Anne Ellemand og Jannie Sternberg er på valg og genopstiller.

Bestyrelsen opfordrer nye kandidater til at melde sig til bestyrelsesarbejdet.

 

Tidligere generalforsamlinger:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006