Bestyrelsesmedlemmer 2023/2024

Formand Gitte Kirkegaard
Demensfaglig leder
Haderslev Kommune
Tlf.: 2371 7687
E-mail: ggki@haderslev.dk

Jeg arbejder til daglig i Haderslev kommune som demensfaglig leder. Dette dækker over, at jeg er leder af demensvidens- og kompetenceteam, er facilitator i svære forløb både i hjemmeplejen og på plejecenter og har enkelte borgere, som jeg er demenskoordinator for.

Jeg deltager i styregrupper og sparring omkring projekter i kommunen, samt er med til at sætte demens på den kommunale dagsorden. Jeg har også myndighedsfunktion i forbindelse med magtanvendelsessager.

Jeg arbejder for, at familier med demens skal opleve at leve det bedst mulige liv med demens ud fra et personcentreret tilgang, at de oplever et sammenhængende forløb med let adgang til den rette hjælp på rette tid.

Jeg er uddannet sygeplejerske i Aalborg. Siden 2001 har jeg beskæftiget mig med demensområdet på mange forskellig måder og taget relevante uddannelser. Senest er jeg uddannet coach hos Sofia Manning

Jeg stillede op til formand for DKDK, fordi jeg ved, at DKDK bliver hørt og taget med på råd i relevante sammenhænge.

Vi er nået et stykke med demenshandleplanen fra 2016, men vi er ikke i mål. Der er mange emner vi som landsorganisation for demenskoordinatorer kan tage fat på, feks.:

  • Hvad er en demenskoordinator, og hvilke funktioner har demenskoordinatorer i dag i kommunerne
  • Hvad kan en familie efter en demensdiagnose forvente af bopælskommunen?
  • Hvordan får vi alt det gode materiale, der er udarbejdet i bl.a. demenshandlingsplanerne ud at leve?

Det kommunale sundhedsvæsen er hovedaktører på demensområdet, men sundhedsstyrelsens anbefalinger om tilgang til borgere med demens og FS3 taler ikke sammen. Som demenskoordinatorer har vi ingen mulighed for at følge op på handleplaner ud fra en personcentreret tilgang. Det er et kæmpe problem. Der bliver stort set kun registreret ydelser og der mangler målemetoder til at måle borgerens trivsel

Mine ønsker er:

  • at bestyrelsen fortsætter med at have indflydelse på igangværende initiativer på demensområdet, er proaktive og fortsat stiller skarp på udfordringer og gerne kommer med bud på gode løsninger,
  • at Årskurset fortsat er på et højt fagligt niveau og taler ind i demenskoordinatorernes dagligdag,
  • at medlemmerne holdes orienteret om, hvad der rører sig på demensområdet og hvor yderligere information kan hentes,
  • at bestyrelsen arbejder med et værdigrundlag, så vi som organisation kommer til at stå skarpere.

Næstformand Tinna Klingberg
Viso specialist, demensområdet
Aalborg Kommune
Tlf.: 2210 4723
E-mail: Tin-aeh@aalborg.dk

Jeg hedder Tinna Klingberg og arbejder til dagligt i Aalborg kommunes videnscenter for demens. Jeg er udannet sygeplejerske og har været demenssygeplejerske i Aalborg kommune i ca 20 år. Derefter havde jeg en periode som ass. Leder i Aalborg kommunes videnscenter og de sidste år har jeg arbejdet som viso specialist og intern faglig vejleder og supervisor. Af anden uddannelse har jeg en soc. D i demens, dcm mapping, marte meo terapeut, konsulent og supervisor udannelse.

Jeg har meldt mig til bestyrelsen fordi jeg synes det er en meget vigtig arbejdsopgave demenskoordinatorerne har. Det er vigtigt for mig at vi har et talerør. Som demenskoordinator ser vi mennesket med demens og deres familie fra alle tænkelige vinkler og dermed mener jeg at vi har meget at byde ind med, når der skal ses på forholdene for mennesker med demens. Men også på vigtigheden af at bevare en demenskoordinator funktion og gøre opmærksom på os som faggruppe. Det er noget af det vi arbejder med i bestyrelsen, når vi giver høringssvar. Hvad vil en demenskoordinator sige til dette forslag, hvad vil en demenskoordinator sige om dette emner osv.  ofte er man repræsenteret i en gruppe af sygeplejersker, ergoterapeuter og andet og der tales ud fra denne faggruppes standpunkt. Som demenskoordinator kan vi så meget mere end blot at se på hvad der er godt for en enkelt faggruppe. Når alt det alvorlige så er sagt, så er det rigtigt sjovt og givende at deltage i bestyrelsen og  du bliver automatisk opdateret på det nyeste indenfor feltet.

Pia Østergaard

Pia Østergaard
Udviklingskonsulent for demens
Silkeborg Kommune
Tlf.: 20767755

E-mail: pia.ostergaard@silkeborg.dk

Jeg er uddannet sygeplejerske med diverse videreuddannelser og har arbejdet indenfor demensområdet gennem mange år. Dels som underviser, demenskonsulent, leder af et demenscenter og arbejder nu som udviklingskonsulent for demensområdet i Silkeborg Kommune.

Gennem årene har jeg deltaget i mange spændende udviklingsprojekter i demensindsatsen, f.eks. demensvenlig sygehus, demensvenlig kommune, oversættelse af manual for Kognitiv stimulationsterapi, udviklingshæmmende og demens, indretning af demensboliger, personalets kompetence mv.

I mit værdigrundlag tænker jeg omkring det hele mennesker og har derfor fokus på tre væsentlige perspektiver, nemlig mennesket med demens, personens netværk og det professionel netværk. Vi der kan, skal understøtte mennesker med demens og deres pårørende i at leve et meningsfyldt og værdigt liv.

Det ligger mig nært, at netværket, både de professionelle, men også samfundet, i al almindelig, skal have kendskab til demens, på lige fod, med andre svære sygdomme, så vi sammen kan skabe et trygt og rart sted at leve på trods af sygdommen. Så i mit nuværende job, arbejder jeg med demensvenlig kommune, personalets kompetencer og pårørendeindsatser.

Når jeg stiller op til bestyrelsesarbejdet i DKDK, er det fordi, jeg sjældent møder så mange dygtige og passionerede mennesker som til DKDK`s årsmøder. Derfor vil jeg være med til at bane vejen for, at det vigtige arbejde, vi deler med hinanden, også når længere udover rampen og kommer på dagsorden, både samfundsmæssigt og politisk.

Majken Sletting
Demenskoordinator
Københavns Kommune
Tlf.: 2492 9596
E-mail: GK9Z@kk.dk

Marianne Røjgaard
Teamleder, demensområdet
Hedensted Kommune

Tlf.: 4046 7277
E-mail: marianne.rojgaard@hedensted.dk

Jeg har arbejdet i demensfeltet de sidste 21 år på mange forskellige niveauer.

På demensplejehjem, som Demenskonsulent i borgernes hjem og som Demenskoordinator Hedensted Kommunes demensområde.
I dag er jeg Teamleder på det nybyggede Kærminde demensplejehjem og daglig leder for demenateamet i Hedensted Kommune.  

Mine arbejdsopgaver bygger på at et medansvar for at Hedensted kommune lever op til politisk godkendt demensstrategi, sikre vi får skabt et demenscenter med høj faglig kapacitet, bringe opdateret viden i demensstyregruppe og så er jeg myndighedsperson for magtanvendelsesområdet Senior og Sundhed.

Jeg er tilbage i 2001 uddannet Social og Sundhedsassistent og har senere læst diplom uddannelser inden for ældrefaget og  senest en diplom i ledelse.

Faglig udvikling og kompetencekapacitet er for mig det vigtigste at kunne stille til rådighed for alle, der arbejder i demensfeltet. At give den bedste forudsætning til at varetage den rivende udvikling feltet er i og styrke kvaliteten af indsatserne på demensområdet.
Kompleksitet og koordinering på feltet involverer ofte kommunens demenskoordinatorer /-konsulenter.  Derfor er der brug for at holde fast i, at understøtte vigtigheden af den rolle og funktion rundt om i hele landet. Derfor har jeg stillet op til bestyrelsen for foreningen DKDK.

Jeg forventer, at vi i bestyrelsen kigger på demensindsatsen som helhed. Helt fra det politiske niveau og ud til de medarbejdere, der dagligt løfter ansvaret for den gode demensomsorg, så vi kan målrette indsatserne, hvor DKDK kan gøre deres stemme fra praksis gældende.

Det er fantastisk og berigende at arbejde med demens fra mange vinkler. Ved fælles indsats kommer det mennesker og familier som er ramt af demens, til gode.

Med passion, mod og respekt vil jeg sige:

Tak for tilliden til at træde ind i bestyrelsen for DKDK og give mit bidrag med.

Betina Schmidt Jørgensen
Plejecenterleder
Sønderborg Kommune
Tlf.: 2790 4488
E-mail: bsjo@sonderborg.dk

Lene Raaby Andersen
Demenskonsulent
Syddjurs Kommune
Tlf.: 2943 7844
E-mail: LRAN@syddjurs.dk

Mit navn er Lene Raaby Andersen. Jeg er uddannet ergoterapeut og har arbejdet på demensområdet i adskillelige år. Først som trænende ergoterapeut og nu som demenskonsulent.

Min erfaring som demenskonsulent kommer fra det kommunale område, hvor jeg har arbejdet i to forskellige kommuner. En stor og nu en lidt mindre.

I bestyrelsen er jeg meget interesseret i  hvorledes vi kan arbejde med at støtte op om kompetenceudvikling  af personalet, at skabe faglig refleksion og dermed øge indsatsen til borger med demens og deres pårørende . Jeg er uddannet kollegial supervisor og har desuden en master i læreprocesser. Jeg ser desuden et behov for at vi som forening er tydelige på den politiske scene, at vi samarbejder med andre aktører så vi sammen kan sætte demens på dagordnen, både borgeren med demens, de pårørende og de fagprofessionelle.

Suppleant Malene Simonsen
Demenskoordinator
Stevns Kommune
Tlf.: 21829609
E-mail: malenesi@stevns.dk

Jeg er demenskoordinator i Stevns Kommune. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har i mit arbejderliv haft ansættelse i psykiatrien, på plejehjem/rehabiliteringscenter og på hukommelsesklinikken på Herlev Hospital. I forbindelse med min nuværende stilling har jeg læst Den sociale diplomuddannelse i demens.

I mit job er jeg demenskoordinator for borgere, som bor i eget hjem, og har derfor en del direkte borger- og pårørendekontakt. Desuden har jeg et tæt samarbejde med kommunens sygepleje og hjemmepleje, hvor det i højere grad handler om at støtte og vejlede personalet i at yde helhedsorienteret pleje til borgere med demens. Samtidig er jeg en del af kommunens udviklingsarbejde i form af puljeprojekter samt undervisning af personalegrupper.

Jeg brænder for demensområdet og har særligt en stor interesse i undervisning og hvordan man som demenskoordinator formidler sin viden til de medarbejdere, der har den daglige gang hos borgere med demens.  Jeg oplever, at man som demenskoordinator har et meget bredt og alsidigt arbejdsfelt, som kræver høj faglighed. Jeg mener, at vores faggruppe har stor betydning for det samlede kvalitetsniveau i ældreplejen, som den enkelte kommune kan levere. Alligevel kan det være en udfordring at få synliggjort og præciseret det vigtige arbejde, en demenskoordinator udfører, rent politisk.

Som suppleant ser jeg frem til at få et indblik i bestyrelsesarbejdet og blive klogere på, hvordan jeg i fremtiden kan være med til at skabe fokus på og indflydelse for emner, som er relevante for vores faggruppe.