Vedtægter for DKDKDownload vedtægterne her

Vedtægter for DKDK, DemensKoordinatorer i DanmarK

§ 1

Navn

Foreningens navn er: DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK).

Foreningen har hjemsted i København.

§ 2

Formål

DemensKoordinatorer i DanmarK er en tværfaglig landsforening/interesseforening for fagpersoner, der i det daglige arbejder på demensområdet. Foreningen stræber mod at være en tydelig meningsdanner , der bygger på et praksisnært, vidensbaseret og tværfagligt fundament.

DKDK har som formål:

– at varetage medlemmernes interesser overfor relevante aktører og samarbejdspartnere,

– at styrke kvaliteten af den demensfaglige indsats i Danmark, til gavn for mennesker der er ramt af demenssygdomme og deres pårørende.

Foreningens formål søges opfyldt ved:

– at skabe rammer for netværk og vidensdeling for medlemmer

– at gennemføre Årskursus med et højt fagligt indhold, for medlemmer og andre fagpersoner

– at påvirke den demenspolitiske debat

– at formidle viden om demensrelaterede problemstillinger

– at indgå samarbejde med ministerier og styrelser, interesseorganisationer, kompetence- og videnscentre, både i den private og offentlige sektor

– at deltage med faglig viden i arbejds- og referencegrupper og i projekter

– at levere fagligt funderede høringssvar på udkast til ny lovgivning.

§ 3

Medlemskreds og medlemskab

Foreningens målgruppe er personer, der til dagligt arbejder med indsatser på demensområdet i kommuner og regioner. Som medlem kan optages personer, der enten

1) har gennemført en videreuddannelse i demens, der opfylder følgende kriterier:

– er en overbygning på en faglig uddannelse,

– er en videreuddannelse på minimum 60 timers varighed

– indeholder udarbejdelse/gennemførelse af et projekt i relation til mennesker der lever med demens

og/eller

2) er ansat i stillinger som demenskoordinatorer, demenskonsulenter, undervisere inden for området, medarbejdere på udredningsenheder eller har lignende funktioner.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed godkende medlemskab for andre personer, som kan bidrage væsentligt til foreningens arbejde.

Medlemskabet af foreningen er personligt og gyldigt, når kontingentet er betalt og ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter den fastsatte tidsfrist.

Optagelse og udmeldelse

Ansøgning om optagelse og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

Efter udtræden har det udtrædende medlem intet krav på foreningen.

§ 4

Bestyrelsen

DKDKs bestyrelse består af i alt syv medlemmer:

– Formand valgt i lige år på generalforsamlingen for en toårig periode,

– Seks medlemmer, hver valgt for en toårig periode.

I lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer,

i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år én suppleant for en ét-årig periode.

Genvalg til alle poster er muligt.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde – kort efter generalforsamlingen – med en næstformand.

Formanden indkalder til møderne. Der afholdes fire ordinære møder, hvorfra der føres referat.

Formanden skal indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden kan i øvrigt, når som helst, indkalde til ekstraordinært bestyrelses¬møde.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan bestyrelsen vælge at indføre et formandshonorar.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen deltager i mødet.

§ 5

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

DKDK`s højeste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling i perioden 1. august til 30. november hvert år.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst seks ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte:

1: valg af dirigent, stemmetællere og referent

2: bestyrelsens beretning

3: forelæggelse og godkendelse af regnskab

4: forelæggelse af budget

5: fastsættelse af kontingent

6: indkomne forslag

7: valg af formand i lige år

8: valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9: valg af revisor

10: eventuelt

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpel stemmeflerhed blandt de mødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har én stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde.

Virtuel afvikling af generalforsamling

Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til virtuel generalforsamling med samme frist og dagsorden som til ordinære generalforsamlinger hvis tungtvejende årsager ligger til grund.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en skriftlig anmodning herom fra mindst ti medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger, efter den skriftlige anmodning er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og være ledsaget af en motiveret dagsorden.

Forslag behandles som under den ordinære generalforsamling.

§ 7

Årskursus

Der afholdes et Årskursus i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

§ 8

Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den på generalforsam¬lingen valgte revisor.

Bestyrelsen udarbejder et vejledende budget for det kommende år, der forelægges på generalforsamlingen.

§ 9

Tegningsret

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Ved forfald udpeger bestyrelsen en fra bestyrelsen tegningsberettiget person.

§ 10

Sekretariat

Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og virke.

DKDK’s faglige sekretær deltager i bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret

§ 11

Økonomi

Foreningen og foreningens aktiviteter finansieres af medlemskontingenter og øvrige mulige indtægter. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 12

Ændring af vedtægter

Ændringer af foreningens vedtægter skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er flertal for forslaget, vil dette være at betragte som bortfaldet.

§ 13

Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske, dersom 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse møder skal finde sted med mindst en uges mellemrum.

Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue til samme formål som det nuværende eller noget, der svarer dertil.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 15. september 2022.

Dirigent, Bent Rasmussen og Formand, Gitte Kirkegaard