Vedtægter for DKDKDownload vedtægterne her

Vedtægter for DKDK, DemensKoordinatorer i DanmarK

§ 1

Navn

Foreningens navn er: DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK).

Foreningen har hjemsted i København.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demenssygdomme.

Foreningens formål søges opfyldt ved at:

– påvirke den demenspolitiske debat såvel lokalt som på landsplan og formidle viden om demens

– indgå samarbejde med interesseorganisationer, kompetence- og videnscentre, både i den private og offentlige sektor

– igangsætte aktiviteter med højt fagligt indhold, herunder årskursus for demenskoordinatorer m.v.

– skabe rammer for netværk og vidensdeling for medlemmer, samt at medlemmer deler ud af succeshistorier, gode ideer og andre erfaringer

– være synlige i den offentlige debat og udvikle en inspirerende hjemmeside m.v.

 

§ 3

Medlemskreds og medlemskab

Foreningens målgruppe er personer, der til dagligt arbejder med indsatser på demensområdet i kommuner og regioner. Som medlem kan optages personer, der

1) har gennemført en videreuddannelse i demens, der opfylder følgende kriterier:

– er en overbygning på en faglig uddannelse,

– er en videreuddannelse på minimum 60 timers varighed

– indeholder udarbejdelse/gennemførelse af et projekt i relation til demente

2) er ansat i stillinger som demenskoordinatorer, demenskonsulenter, undervisere indenfor området, medarbejdere på udredningsenheder eller har lignende funktioner.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed godkende medlemskab for andre personer, som kan bidrage væsentligt til foreningens arbejde.

Medlemskabet af foreningen er gyldigt, når kontingentet er betalt, og ophører hvis kontingentet ikke er betalt efter den fastsatte tidsfrist.

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

Efter udtræden har det udtrædende medlem intet krav på foreningen.

§ 4

Bestyrelsen

DKDKs bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Der vælges tillige to suppleanter.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte supplean­t. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for to år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der i lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og i ulige år to bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg er muligt.

Formanden indkalder til møderne.

Der afholdes fire ordinære møder, og der skal føres referat.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Formanden skal indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, såfremt mindst to medlemmer ønsker det.

Formanden kan i øvrigt, når som helst, indkalde til ekstraordinære bestyrelses­møder.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 5

Ordinær generalforsamling

DKDK`s højeste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling i perioden 1. august til 30. november hvert år.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte:

1: valg af dirigent, stemmetællere og referent

2: bestyrelsens beretning

3: forelæggelse og godkendelse af regnskab

4: budget

5: fastsættelse af kontingent

6: indkomne forslag

7: valg af formand i lige år

8: valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9: valg af revisor

10: eventuelt

Desuden skal den årlige ordinære generalforsamling drøfte forslag til demenstemaer for det følgende år.

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpel stemmeflerhed blandt de mødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har een stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en skriftlig anmodning herom fra mindst ti medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger, efter den skriftlige anmodning er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og være ledsaget af en motiveret dagsorden.

Forslag behandles som under den ordinære generalforsamling.

§ 7

Årskursus

Der afholdes et Årskursus i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

§ 8

Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsam­lingen valgte registrerede/statsautoriserede revisor.

Bestyrelsen udarbejder et vejledende budget for det kommende år, der forelægges på generalforsamlingen.

§ 9

Tegningsret

Foreningen tegnes af formand og/eller næstformand i forening med eet bestyrelses­medlem.

§ 10

Sekretariat

Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og virke.

DKDK’s faglige sekretær deltager i bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret.

§ 11

Økonomi

Foreningen og foreningens aktiviteter finansieres af medlemskontingenter og øvrige mulige indtægter. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 12

Ændring af vedtægter

Ændringer af foreningens vedtægter skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er flertal for forslaget, vil dette være at betragte som bortfaldet.

§ 13

Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske, dersom 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentan­ter stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse møder skal finde sted med mindst en uges mellemrum.

Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue til samme formål som det nuværende eller noget, der svarer dertil.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 8. september 2011.

Dirigent                                Formand
Kirsten Feld                           Ane Eckermann