2022

Gitte Kirkegaard skriver bl.a. følgende i sin leder i årets første medlemsblad:

“Det Etiske Råd ønsker med de 7 budskaber at være med til at rette op på denne skæve vægtning i sundhedsvæsenet. Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang til arbejdet med syge og plejekrævende mennesker.”

Læs hele lederen her.

Vinder af medarbejderprisen er Janni Lund Hansen, som er leder af Demensfælleskabet Østjylland. Vinder af pårørendeprisen er Rikke Thomsen, som er aktivitetsmedarbejder i Center for Demens, Træning og Rådgivning i Københavns Kommune. Gitte Kirkegaard, formand for DKDK, sad i juryen, der udvalgte vinderne.

Læse mere her

Fem kommuner er blevet bedre til at opspore demens blandt mennesker med udviklingshæmning.

DKDK har været med i projektets faglige referencegruppe.

Læs mere her.

2021

Gitte Kirkegaard, formand for DKDK, skriver bl.a.:

Året går på hæld, og der er ikke længe til, at rådhusklokkerne ringer et nyt år ind.
Vi troede, at vi var på den anden side af samfundsnedlukning og restriktioner, men vi slås stadig med Corona, og det præger fortsat vores hverdag som demenskoordinatorer. Mit råd skal være det samme som den afgående formand Lone Vasegaards råd: ”Brug os demenskoordinatorer, men gør det fornuftigt og til gavn for borgere med demens”.

Læs hele julehilsen her.

Jeg hedder Gitte Kirkegaard, er daglig demensfaglig leder i Haderslev
kommune og nyvalgt formand for
DKDK. Jeg er taknemmelig og ydmyg
over for den opbakning, jeg har fået
under og efter valget til formand og vil
gøre mit bedste i samarbejde med
den nyvalgte bestyrelse for at leve op
til jeres tillid.

Læs hele Gitte Kirkegaards leder til DKDKs medlemsblad her.

På DKDK´s generalforsamling d. 16. september blev der valgt en ny bestyrelse.

Læs en præsentation af dem her.

Gitte Kirkegaard, demenskoordinator i Haderslev Kommune, næstformand og mangeårigt medlem af DKDK´s bestyrelse, er valgt som ny formand for foreningen.
Det skete på DKDK´s generalforsamling d. 16. september på Hotel Nyborg Strand.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Tinna Klingberg som næstformand.

Gitte Kirkegaard afløser Lone Vasegaard, som efter 7 år på posten ikke genopstillede.

DKDK sendte en velkomsthilsen til social- og ældreminister Astrid Krag ved hendes tiltræden i
januar 2021. Her pegede vi bl.a. på følgende forsalg til udvikling af fremtidens ældrepleje:

 • Behov for at øge den faglige viden hos medarbejderne og behov for kompetent faglig
  ledelse.
 • Der skal ikke udvikles ved hjælp af puljer.
 • BUM-modellen og de nuværende tilsyn skal udfordres – gerne gennem en helt ny
  tankegang.
 • Behov for sikring af sektorovergange.

Læs DKDKs forslag i velkomsthilsnen her.

2020

Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt!

Formand for DKDK, Lone Vasegaard, har skrevet en opfordring om nøje at overveje, hvordan demenskoordinatorernes ressourcer bedst bruges i denne tid: ”For mange af ’vores borgere’ er det af afgørende betydning, at den kendte demenskoordinator er til rådighed telefonisk”.

Brevet er sendt til DKDK´s pressekontakter.
Læs hele brevet her.

Medlemsundersøgelse

Tak til alle, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som DKDK i samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark udsendte primo marts.
145 medlemmer af DKDK besvarede Folkebevægelsens spørgeskema og klikkede efterfølgende ind på de tre spørgsmål, som DKDK stillede sine medlemmer. Spørgsmålene var:
 • Er der nogle initiativer, du gerne ser, at DKDK tager i 2020?
 • Oplever du et behov for efteruddannelse?
 • Har du mulighed for i dit arbejde at få supervision/coaching?

Corona og demenssyge: 5 gode råd til dig som plejepersonale

Coronaepidemiens stærke krav til hygiejne, afstand og værnemidler øger uroen hos mennesker med demens, og det kan få konflikter til at eskalere. Men flere forholdsregler kan mindske eller forebygge problemerne.

Ved hjælp af Demenskoordinatorer i Danmark giver Fagbladet FOA fem råd til, hvordan du som medarbejder håndterer udfordringerne.

Læs artiklen her

Kender du de nye regler om brug af magt?

Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft om brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Derfor har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejdet håndbøger, film og undervisningsmaterialer til fagpersoner, borgere og pårørende, der beskriver de nye regler, og hvad de betyder i praksis.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

DKDK v. formand Lone Vasegaard deltager i Følgegruppen for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi. Første møde er afholdt torsdag d. 23. april via skype.

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, oplever i højere grad ensomhed, end dem der ikke modtager hjemmehjælp. Derfor har 12 kommunale puljeprojekter siden 2017 udviklet nye indsatser mod ensomhed i hjemmeplejen sammen med en række frivillige organisationer. Projekterne er afsluttet, og en evaluering og en eksempelsamling samler op på de gode erfaringer.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sommerhilsen
Sommerferien nærmer sig for alvor. Nogle er gået på ferie, og vi andre glæder os til det bliver vores tur.
 
Danmark har for nylig fået en ny regering og en sundheds- og ældreminister. Jeg har på vegne af DKDK sendt ”vores” nye minister Magnus Heunicke en velkomsthilsen og stillet DKDKs viden, erfaringer og kompetencer til rådighed for ministeren og ministeriet. Ministeren er samtidig inviteret til at holde en kort tale på Årskurset, hvilket vi afventer svar på, om han kan.
 
Efter ferien venter nye opgaver. I kommuner, regioner, styrelser osv. arbejdes der på at operationalisere de overordnede mål i Demenshandlingsplanen, samtidig med at den daglige drift skal passes. Jeg ved, at mange har rigtig travlt med disse opgaver.
I september venter Årskurset, og bestyrelsen og jeg glæder os til at se mange af jer – til samvær og inspiration til det videre arbejde.
 
Lige nu er det den tid på året, hvor de fleste af os længes efter sol, strand, grill og kolde is. Ferien giver mulighed for at lukke computeren, og at gå ned i gear, lave andre ting end til hverdag, at læse skønlitteratur, at tage til udlandet eller rundt i Danmark og nyde sommeren med familie og venner. Jeg håber, at I alle får en rigtig god og velfortjent ferie.
Endnu engang rigtig god sommer til alle i DKDK.
 
Mange hilsner
Lone Vasegaard
Formand for DKDK
 
PS. Sekretariatet holder sommerlukket i uge 29 og 30

For at imødegå medlemmernes behov for og ønsker om erfaringsudveksling, netværksdannelse og deling af gode praksishistorier åbner DKDK nu en gruppe på facebook. Gruppen skal fungere som et trygt forum, hvor medlemmer af DKDK kan danne nye netværk og erfaringsudveksle på tværs af landet.

Gruppen er lukket, hvilket betyder, at kun medlemmer af DKDK kan se diskussioner og oplæg i gruppen.

Fra starten af februar, vil den også være skjult/hemmeligt, så det er kun medlemmer, som kan finde gruppen på facebook, se dens medlemmer og det, de slår op. DKDK appellerer til en god tone i gruppen og til, at alle indlæg overholder almindelige hensyn til f.eks. tavshedspligt, opretshav, persondatalov mv. DKDK forbeholder sig retten til at slette indlæg, hvis ovenstående ikke bliver overholdt.

Hvis du vil være medlem af gruppen, kan du kontakte sekretariatet, så bliver du guidet.

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Find undersøgelsen her.

Kommuner og regioner er godt i gang med at gøre hverdagen tryggere og bedre for mennesker med demens og deres pårørende. Men der er stadig et stykkevej igen inden de tre mål for den nationale demenshandlingsplan er indfriet.

Læs mere her.

En ny national klinisk retningslinje skal bidrage til at prioritere, hvilken medicin personer med demens skal have. Retningslinjen er i høring til den 1. oktober 2018.

Læs mere her.

I uge 36 stiller TV2 for anden gang skarpt på demens i samarbejde med Alzheimerforeningen. Formålet er at give et mere nuanceret billede af demens og lade mennesker med demens blive hørt.

Læs mere om Demensugen og se hele programmet her.

Ældreminister Thyra Frank indgår aftale om at tydeliggøre servicelovens regler om magtanvendelse overfor ældre med demens.

Læs mere her

37 kommuner får del i cirka 37,9 millioner kroner til aflastningstilbud samt støtte til yngre personer med demens.
Puljen er ét af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne står bag.

Læs mere her

22 kommuner og to regioner får nu del i 47,5 millioner kroner til at give deres medarbejdere mere viden om demens og styrke deres faglige kompetencer.
Puljen stammer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 millioner kroner til.

Det nye videnscenter skal bidrage til at gøre arbejdet med værdighed konkret og praksisnært ved at klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på til at tænke værdighed ind i den daglige praksis.

Læs mere her.

Som en del af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark ønsker vi at nuancere vores alles forståelse af, hvad demens er, og hvordan et liv med demens kan se ud. For livet med demens kan sagtens være godt, spændende og farverigt.

Vi har i folkebevægelsen valgt twist, dansen fra 60’erne, som omdrejningspunkt grundet dens eviggyldige apel og lethed.

Når vi giver demens et twist, mener vi både i bogstavelig forstand, men vi ønsker i særdeleshed også at twiste måden, vi tænker, taler og handler på i forhold til demens.

Vi twister for at samle både dem med demens tæt på livet og dem, som ikke er berørt af demenssygdommene – vi twister for at skabe en hel almindelig hverdag og et værdigt liv med demens.

Er du klar til at twiste i en god sags tjeneste?
Det er Silas Holst, og han glæder sig til at føre an, når vi sammen forsøger at samle hele Danmark til historiens største Twist søndag den 27. maj 2018.

Dans skaber nemlig fælles oplevelser, nærhed og kontakt – mellem store og små, unge og gamle og mellem mennesker med demens, deres pårørende og resten af Danmark.

Så tag familie og venner med, kridt danseskoene og vær med til at give demens et twist. Læs mere om eventen på Facebook her.

Del din #Twistchallenge
Twist i den gode sags tjeneste, og del din dans med resten af Danmark under hashtagget #Twistchallenge.

DKDK opfordrer medlemmer til at tage denne challenge op.

DKDK er en del af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark og støtter op om de initiativer, der iværksættes.

Vi glæder os over, at der sættes yderligere fokus på demens – og at ”demens er noget vi taler om”.

Rigtig god fornøjelse med diverse aktiviteter rundt i landet.

Se mere om, hvordan du kan være med til at give demens et twist her.

Følg Demensvenligt Danmark på Facebook her.

Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet en folder med gode historier fra Demensprisen 2017. Tanken med folderen er, i forbindelse med Demensprisen 2018, at vise mangfoldigheden i, hvordan man kan gøre en forskel for mennesker med demens på rigtig mange forskellige måder.

Læs Demensfolderen her.

Kommuner kan søge en ny pulje til at etablere flere meningsfulde og fleksible aktivitetstilbud samt støtte til yngre med demens.

Puljen bygger videre på erfaringerne fra puljen Aflastning af pårørende til demente i egen bolig, som blev udmøntet i 2016.

Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 millioner kroner i 2016-2019. Puljen til flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens udgør 38 mio. kr.

Ansøgningsfrist 26. april 2018.

Læs mere om puljen her.

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed. Derfor kan kommuner nu søge midler til at give denne gruppe af ældre et såkaldt fællesskabsklippekort, som skal hjælpe dem med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet.

Puljen til fælleskabsklippekort er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2018.

Læs mere om puljen her.

DKDK har som led i arbejdet med demenshandleplanen indsendt et skriv, der forklarer hvorfor det er vigtigt, at det er en demenskoordinator og ikke en ”generel” pårørendekonsulent, der har kontakten til de pårørende.
Læs det her.

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje om aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

Formål med puljen
I 2014 havde ca. 35.100 personer over 65 år en demensdiagnose. Heraf boede 62 pct. i egen bolig, enten alene eller med en samlever/ægtefælle, hvor en del af dem modtager pleje og omsorg fra deres pårørende. Kvalitative studier i Danmark har vist, at de pårørende, på grund af omsorgsopgaven og stigende opsyn med personen med demens, har mindre tid til arbejdsliv, hvile, fritidsaktiviteter og hobbyer.

Satspuljen skal yde støtte til kommuner og frivillige organisationer til at igangsætte nye og mere fleksible aflastende initiativer til pårørende til mennesker med demens. De aflastende initiativer skal give den pårørende tid og mulighed for at få et pusterum eller muligheder for andre aktiviteter end at passe personen med demens og dermed forbedre sin livskvalitet.

Det samlede initiativ skal aflaste mindst 1.700 pårørende.

Puljens målgruppe
Målgruppen for satspuljens projekter er nære og/eller samboende pårørende til mennesker med demens.

Puljens størrelse
Puljen udgør i alt 16.878.000 kr.

Tilskudsmodtager
Puljen kan ansøges af kommuner og frivillige organisationer. Projekterne der modtager støtte skal afvikles i perioden september 2016 til udgangen af november 2017.

Formand Lone Vasegaard repræsenterer demenskoordinatorerne i arbejdet om den nye nationale handlingsplan for demens.

30. november 2015 deltog Lone Vasegaard i et rundbordsmøde om demens hos Sundheds- og Ældreministeriet. Lone Vasegaard havde fokus på emnerne:

 • Informationsindsats.
 • Sammenhæng i indsatsen.
 • Kompetenceløft.
 • Udredning.
 • Plejeindsatsen.
 • Den palliative indsats.

Den 14. januar 2016 deltog Lone Vasegaard i et opfølgningsmøde af rundbordsmødet den 30. november 2015 hos Sundheds- og Ældreministeriet. På mødet blev der orienteret om status på Sundhes- og Ældreministeriets arbejde med den kommenede nationale handlingsplan for demens.

Lone Vasegaard repræsenterer demenskoordinatorerne i en referencegruppe til det faglige oplæg til handlingsplanen for demens. Første møde finder sted den 26. januar 2016 i Sundhedsstyrelsen. Der er yderligere planlagt møder for referencegruppen d. 9. marts 2016 samt d. 21. april 2016.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens finansieres af satspuljen, hvor der er afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019. Læs om finansieringen i aftale om i udmøntning af satspuljen for 2016 her.

29. januar 2016 modtog DKDK svar på henvendelse af 27. november 2015, om sagsbehandlingstider af værgemål, fra Social- og Indenrigsminister Karen Elleman.
Læs ministerens svar her.

DKDK har d. 27. november 2015 rettet henvendelse til de ansvarlige ministre, Civilstyrelsen og Statsforvaltningen vedr. sagsbehandlingstider for værgemål til demente borgere:

Til Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, sim@sim.dk
Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, sum@sum.dk
Civilstyrelsens direktør Nina Koch, civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
Statsforvaltningens direktør Helle Haxgart, post@statsforvaltningen.dk

Vanløse, d. 27. november 2015

Sagsbehandlingstider for værgemål til demente kan ikke forsvares

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) opfordrer hermed de ansvarlige ministre, styrelse og Statsforvaltning til at sørge for at sagsbehandlingstiden nedbringes for værgemål efter serviceloven.

Med en sagsbehandlingstid på gennemsnitlig 16 uger i første kvartal 2015, overskrides kravet om 14 dages frist, der gælder værgemål efter servicelovens § 129, stk. 1 (flytning mod den dementes vilje).

Da Folketinget vedtog loven i 1999 (L195, 1998-99), var fristen 1 uge for afgørelser vedrørende, flytning mod den dementes vilje, og 14 dages frist for demente, som ikke kunne samtykke i flytningen. Lovforslagets begrundelse for den korte frist var ’sagernes hastende karaktér’. DKDK finder ikke, at sagernes karaktér har ændret sig efterfølgende.

DemensKoordinatorer i DanmarK deler de synspunkter om sagsbehandlingstiderne, som Alzheimerforeningen i sit brev fra maj måned 2015 gav udtryk for overfor den daværende Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard. Brevet med den tilhørende dokumentation for hidtidige initiativer linkes til orientering:http://www.alzheimer.dk/sites/default/files/brevtilmortenoestergaard.pdf

På Årsmødet 2015 for ca. 400 demenskoordinatorer blev givet udtryk for en udbredt frustration over sagsbehandlingstidens længde, og betydningen for både demenssyge og deres pårørende.

Bestyrelsen for DKDK skal på den baggrund opfordre ovennævnte ministre, styrelse og Statsforvaltning til at tage nødvendige midler i brug for at ændre denne uværdige situation. En situation som syge demente mennesker sættes i når regler, der er skabt for at give dem retssikkerhed ikke følges, hvorved de berøves mulighed for at få de relevante, anstændige pleje- og bovilkår.

For god ordens skyld tilføjer jeg, at vi i DKDK i dette brev udelukkende anmoder om en ændring af sagsbehandlingstiden for værgemål efter Servicelovens regler, og ikke har taget stilling til administration af myndighedslovens regler om tildeling af værger.

Med venlig hilsen

Lone Vasegaard

Formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Velux Fonden har bevilget 7,9 millioner til to forskningsprojekter om kommunikation med svært demensramte mennesker.
Et forskningsprojekt vil undersøge, hvordan man kommunikerer med demensramte i takt med, at de mister sproget. Og hvordan man kan blive bedre til at skabe gensidig kommunikation med demensramte.
Et andet forskningsprojekt undersøger rehabiliteringsindsatser, hvor sang og musik bliver brugt som kommunikativ interventionsform i relation til mennesker med demens. På baggrund af undersøgelsen håber forskeren at kunne udvikle en manual for, hvordan bl.a. institutioner kan implementere og forankre sang og musik i rehabiliteringsindsatsen over for mennesker med en demenssygdom.
Læs mere om bevillingerne her.

Velux Fonden har støttet 11 projekter inden for demensområdet siden 2005. Se hvilke her.

Motion er kommet på dagsorden og er blevet en del af den brede vifte af forskellige tilbud, som Roskilde Kommune tilbyder demensramte. Målet er at borgere med demens har mulighed for forskellige trænings- og motionstilbud afhængigt af motivation og funktionsniveau. Læs artiklen: Motion, grin og sved på panden, her.

Hjemmesider er for svære at finde rundt på.
Undersøgelse viser, at ældre borgere har svært ved at finde relevant information på offentlige hjemmesider. I en national rapport er det bl.a. undersøgt, om borgerne kan finde oplysninger om kommunernes demens-tilbud og kontaktoplysning til den lokale demenskoordinator (s.19-20). Gå i dialog med dit lokale ældreråd om, hvordan området kan blive bedre – alle formænd i de 98 ældreråd har hver fået tilsendt en lokal rapport med netop den enkelte kommunes resultater. ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD står bag undersøgelsen.
Læs den nationale rapport her.

DKDK på udveksling i Japan

En delegation på 12 danskere er i marts 2015 taget til Japan for at lære af, og dele IMG_1590erfaringer med andre lande, inden for områderne ældre, handicap og unge. I delegationen er bl.a. bestyrelsesmedlem Rikke Jensen som repræsentant for DKDK.

Det japanske udvekslingsprogram, Young Core Leaders of Civil Society Group Development, er udviklet af det japanske udenrigsministerium. Det er sket med henblik på at udvikle ledere under 40 år, der kan tilknyttes Non Governmental Organization. Initiativet skal ses med baggrund i, at japanerne ønsker at skabe et mere sammenhængende samfund. Et samfund, hvor alle bidrager med og bruger deres evner til fordel for andre. I programmet deltager foruden Danmark også England og Tyskland. Hver med en 12-mands stor delegation.

Rikke Jensen har sendt en hilsen hjem til DKDK:

”Lige en hilsen fra Japan! Her går det over stok og sten – vi arbejder 10-12 timer om dagen og har haft vores eneste fridag i dag.  I morgen drager vi mod Tottori, som er en sydlig region. Her skal vi bl.a. se et daghjem og et plejehjem og tale en masse om demens – det glæder jeg mig rigtig meget til. Der har været god interesse om vores organisation i vores første uge, som var en konference om non-profit organisationer, men generelt er demens et tabubelagt emne, og der er ingen rigtig struktur omkring det hernede. Men forhåbentlig bliver jeg meget klogere i næste uge på, hvordan de så håndterer problemerne.” 

FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen er gået sammen i en alliance, der har til formål at skabe det bedste liv for mennesker med demenssygdomme og gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet. DKDK er del af demensalliancen og DKDK´s formand, Lone Vasegaard, er medlem af demensalliancens arbejdsgruppe om rehabilitering.

Læs mere ved at klikke her.

“Håb: Øget fokus skal fjerne tabu”

Lone Vasegaard er blevet interviewet til Magasinet Pleje, hvor hun bl.a. udtaler, at “Meget er blevet bedre i de seneste år, men der er fortsat behov for fokus og udvikling på demensområdet”.
Artiklen er udgivet i Magasinet Pleje  d. 23. januar 2015, og kan læses ved at klikke her.

2019

Ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, oplever i højere grad ensomhed, end dem der ikke modtager hjemmehjælp. Derfor har 12 kommunale puljeprojekter siden 2017 udviklet nye indsatser mod ensomhed i hjemmeplejen sammen med en række frivillige organisationer. Projekterne er afsluttet, og en evaluering og en eksempelsamling samler op på de gode erfaringer.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sommerhilsen
Sommerferien nærmer sig for alvor. Nogle er gået på ferie, og vi andre glæder os til det bliver vores tur.
 
Danmark har for nylig fået en ny regering og en sundheds- og ældreminister. Jeg har på vegne af DKDK sendt ”vores” nye minister Magnus Heunicke en velkomsthilsen og stillet DKDKs viden, erfaringer og kompetencer til rådighed for ministeren og ministeriet. Ministeren er samtidig inviteret til at holde en kort tale på Årskurset, hvilket vi afventer svar på, om han kan.
 
Efter ferien venter nye opgaver. I kommuner, regioner, styrelser osv. arbejdes der på at operationalisere de overordnede mål i Demenshandlingsplanen, samtidig med at den daglige drift skal passes. Jeg ved, at mange har rigtig travlt med disse opgaver.
I september venter Årskurset, og bestyrelsen og jeg glæder os til at se mange af jer – til samvær og inspiration til det videre arbejde.
 
Lige nu er det den tid på året, hvor de fleste af os længes efter sol, strand, grill og kolde is. Ferien giver mulighed for at lukke computeren, og at gå ned i gear, lave andre ting end til hverdag, at læse skønlitteratur, at tage til udlandet eller rundt i Danmark og nyde sommeren med familie og venner. Jeg håber, at I alle får en rigtig god og velfortjent ferie.
Endnu engang rigtig god sommer til alle i DKDK.
 
Mange hilsner
Lone Vasegaard
Formand for DKDK
 
PS. Sekretariatet holder sommerlukket i uge 29 og 30

For at imødegå medlemmernes behov for og ønsker om erfaringsudveksling, netværksdannelse og deling af gode praksishistorier åbner DKDK nu en gruppe på facebook. Gruppen skal fungere som et trygt forum, hvor medlemmer af DKDK kan danne nye netværk og erfaringsudveksle på tværs af landet.

Gruppen er lukket, hvilket betyder, at kun medlemmer af DKDK kan se diskussioner og oplæg i gruppen.

Fra starten af februar, vil den også være skjult/hemmeligt, så det er kun medlemmer, som kan finde gruppen på facebook, se dens medlemmer og det, de slår op. DKDK appellerer til en god tone i gruppen og til, at alle indlæg overholder almindelige hensyn til f.eks. tavshedspligt, opretshav, persondatalov mv. DKDK forbeholder sig retten til at slette indlæg, hvis ovenstående ikke bliver overholdt.

Hvis du vil være medlem af gruppen, kan du kontakte sekretariatet, så bliver du guidet.

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Find undersøgelsen her.

2018

Kommuner og regioner er godt i gang med at gøre hverdagen tryggere og bedre for mennesker med demens og deres pårørende. Men der er stadig et stykkevej igen inden de tre mål for den nationale demenshandlingsplan er indfriet.

Læs mere her.

En ny national klinisk retningslinje skal bidrage til at prioritere, hvilken medicin personer med demens skal have. Retningslinjen er i høring til den 1. oktober 2018.

Læs mere her.

I uge 36 stiller TV2 for anden gang skarpt på demens i samarbejde med Alzheimerforeningen. Formålet er at give et mere nuanceret billede af demens og lade mennesker med demens blive hørt.

Læs mere om Demensugen og se hele programmet her.

Ældreminister Thyra Frank indgår aftale om at tydeliggøre servicelovens regler om magtanvendelse overfor ældre med demens.

Læs mere her

37 kommuner får del i cirka 37,9 millioner kroner til aflastningstilbud samt støtte til yngre personer med demens.
Puljen er ét af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne står bag.

Læs mere her

22 kommuner og to regioner får nu del i 47,5 millioner kroner til at give deres medarbejdere mere viden om demens og styrke deres faglige kompetencer.
Puljen stammer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 millioner kroner til.

Det nye videnscenter skal bidrage til at gøre arbejdet med værdighed konkret og praksisnært ved at klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på til at tænke værdighed ind i den daglige praksis.

Læs mere her.

Som en del af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark ønsker vi at nuancere vores alles forståelse af, hvad demens er, og hvordan et liv med demens kan se ud. For livet med demens kan sagtens være godt, spændende og farverigt.

Vi har i folkebevægelsen valgt twist, dansen fra 60’erne, som omdrejningspunkt grundet dens eviggyldige apel og lethed.

Når vi giver demens et twist, mener vi både i bogstavelig forstand, men vi ønsker i særdeleshed også at twiste måden, vi tænker, taler og handler på i forhold til demens.

Vi twister for at samle både dem med demens tæt på livet og dem, som ikke er berørt af demenssygdommene – vi twister for at skabe en hel almindelig hverdag og et værdigt liv med demens.

Er du klar til at twiste i en god sags tjeneste?
Det er Silas Holst, og han glæder sig til at føre an, når vi sammen forsøger at samle hele Danmark til historiens største Twist søndag den 27. maj 2018.

Dans skaber nemlig fælles oplevelser, nærhed og kontakt – mellem store og små, unge og gamle og mellem mennesker med demens, deres pårørende og resten af Danmark.

Så tag familie og venner med, kridt danseskoene og vær med til at give demens et twist. Læs mere om eventen på Facebook her.

Del din #Twistchallenge
Twist i den gode sags tjeneste, og del din dans med resten af Danmark under hashtagget #Twistchallenge.

DKDK opfordrer medlemmer til at tage denne challenge op.

DKDK er en del af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark og støtter op om de initiativer, der iværksættes.

Vi glæder os over, at der sættes yderligere fokus på demens – og at ”demens er noget vi taler om”.

Rigtig god fornøjelse med diverse aktiviteter rundt i landet.

Se mere om, hvordan du kan være med til at give demens et twist her.

Følg Demensvenligt Danmark på Facebook her.

2017

Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet en folder med gode historier fra Demensprisen 2017. Tanken med folderen er, i forbindelse med Demensprisen 2018, at vise mangfoldigheden i, hvordan man kan gøre en forskel for mennesker med demens på rigtig mange forskellige måder.

Læs Demensfolderen her.

Kommuner kan søge en ny pulje til at etablere flere meningsfulde og fleksible aktivitetstilbud samt støtte til yngre med demens.

Puljen bygger videre på erfaringerne fra puljen Aflastning af pårørende til demente i egen bolig, som blev udmøntet i 2016.

Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 millioner kroner i 2016-2019. Puljen til flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens udgør 38 mio. kr.

Ansøgningsfrist 26. april 2018.

Læs mere om puljen her.

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed. Derfor kan kommuner nu søge midler til at give denne gruppe af ældre et såkaldt fællesskabsklippekort, som skal hjælpe dem med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet.

Puljen til fælleskabsklippekort er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2018.

Læs mere om puljen her.

2016

DKDK har som led i arbejdet med demenshandleplanen indsendt et skriv, der forklarer hvorfor det er vigtigt, at det er en demenskoordinator og ikke en ”generel” pårørendekonsulent, der har kontakten til de pårørende.
Læs det her.

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje om aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

Formål med puljen
I 2014 havde ca. 35.100 personer over 65 år en demensdiagnose. Heraf boede 62 pct. i egen bolig, enten alene eller med en samlever/ægtefælle, hvor en del af dem modtager pleje og omsorg fra deres pårørende. Kvalitative studier i Danmark har vist, at de pårørende, på grund af omsorgsopgaven og stigende opsyn med personen med demens, har mindre tid til arbejdsliv, hvile, fritidsaktiviteter og hobbyer.

Satspuljen skal yde støtte til kommuner og frivillige organisationer til at igangsætte nye og mere fleksible aflastende initiativer til pårørende til mennesker med demens. De aflastende initiativer skal give den pårørende tid og mulighed for at få et pusterum eller muligheder for andre aktiviteter end at passe personen med demens og dermed forbedre sin livskvalitet.

Det samlede initiativ skal aflaste mindst 1.700 pårørende.

Puljens målgruppe
Målgruppen for satspuljens projekter er nære og/eller samboende pårørende til mennesker med demens.

Puljens størrelse
Puljen udgør i alt 16.878.000 kr.

Tilskudsmodtager
Puljen kan ansøges af kommuner og frivillige organisationer. Projekterne der modtager støtte skal afvikles i perioden september 2016 til udgangen af november 2017.

Formand Lone Vasegaard repræsenterer demenskoordinatorerne i arbejdet om den nye nationale handlingsplan for demens.

30. november 2015 deltog Lone Vasegaard i et rundbordsmøde om demens hos Sundheds- og Ældreministeriet. Lone Vasegaard havde fokus på emnerne:

 • Informationsindsats.
 • Sammenhæng i indsatsen.
 • Kompetenceløft.
 • Udredning.
 • Plejeindsatsen.
 • Den palliative indsats.

Den 14. januar 2016 deltog Lone Vasegaard i et opfølgningsmøde af rundbordsmødet den 30. november 2015 hos Sundheds- og Ældreministeriet. På mødet blev der orienteret om status på Sundhes- og Ældreministeriets arbejde med den kommenede nationale handlingsplan for demens.

Lone Vasegaard repræsenterer demenskoordinatorerne i en referencegruppe til det faglige oplæg til handlingsplanen for demens. Første møde finder sted den 26. januar 2016 i Sundhedsstyrelsen. Der er yderligere planlagt møder for referencegruppen d. 9. marts 2016 samt d. 21. april 2016.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens finansieres af satspuljen, hvor der er afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019. Læs om finansieringen i aftale om i udmøntning af satspuljen for 2016 her.

29. januar 2016 modtog DKDK svar på henvendelse af 27. november 2015, om sagsbehandlingstider af værgemål, fra Social- og Indenrigsminister Karen Elleman.
Læs ministerens svar her.

2015

DKDK har d. 27. november 2015 rettet henvendelse til de ansvarlige ministre, Civilstyrelsen og Statsforvaltningen vedr. sagsbehandlingstider for værgemål til demente borgere:

Til Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, sim@sim.dk
Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, sum@sum.dk
Civilstyrelsens direktør Nina Koch, civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
Statsforvaltningens direktør Helle Haxgart, post@statsforvaltningen.dk

Vanløse, d. 27. november 2015

Sagsbehandlingstider for værgemål til demente kan ikke forsvares

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) opfordrer hermed de ansvarlige ministre, styrelse og Statsforvaltning til at sørge for at sagsbehandlingstiden nedbringes for værgemål efter serviceloven.

Med en sagsbehandlingstid på gennemsnitlig 16 uger i første kvartal 2015, overskrides kravet om 14 dages frist, der gælder værgemål efter servicelovens § 129, stk. 1 (flytning mod den dementes vilje).

Da Folketinget vedtog loven i 1999 (L195, 1998-99), var fristen 1 uge for afgørelser vedrørende, flytning mod den dementes vilje, og 14 dages frist for demente, som ikke kunne samtykke i flytningen. Lovforslagets begrundelse for den korte frist var ’sagernes hastende karaktér’. DKDK finder ikke, at sagernes karaktér har ændret sig efterfølgende.

DemensKoordinatorer i DanmarK deler de synspunkter om sagsbehandlingstiderne, som Alzheimerforeningen i sit brev fra maj måned 2015 gav udtryk for overfor den daværende Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard. Brevet med den tilhørende dokumentation for hidtidige initiativer linkes til orientering:http://www.alzheimer.dk/sites/default/files/brevtilmortenoestergaard.pdf

På Årsmødet 2015 for ca. 400 demenskoordinatorer blev givet udtryk for en udbredt frustration over sagsbehandlingstidens længde, og betydningen for både demenssyge og deres pårørende.

Bestyrelsen for DKDK skal på den baggrund opfordre ovennævnte ministre, styrelse og Statsforvaltning til at tage nødvendige midler i brug for at ændre denne uværdige situation. En situation som syge demente mennesker sættes i når regler, der er skabt for at give dem retssikkerhed ikke følges, hvorved de berøves mulighed for at få de relevante, anstændige pleje- og bovilkår.

For god ordens skyld tilføjer jeg, at vi i DKDK i dette brev udelukkende anmoder om en ændring af sagsbehandlingstiden for værgemål efter Servicelovens regler, og ikke har taget stilling til administration af myndighedslovens regler om tildeling af værger.

Med venlig hilsen

Lone Vasegaard

Formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Velux Fonden har bevilget 7,9 millioner til to forskningsprojekter om kommunikation med svært demensramte mennesker.
Et forskningsprojekt vil undersøge, hvordan man kommunikerer med demensramte i takt med, at de mister sproget. Og hvordan man kan blive bedre til at skabe gensidig kommunikation med demensramte.
Et andet forskningsprojekt undersøger rehabiliteringsindsatser, hvor sang og musik bliver brugt som kommunikativ interventionsform i relation til mennesker med demens. På baggrund af undersøgelsen håber forskeren at kunne udvikle en manual for, hvordan bl.a. institutioner kan implementere og forankre sang og musik i rehabiliteringsindsatsen over for mennesker med en demenssygdom.
Læs mere om bevillingerne her.

Velux Fonden har støttet 11 projekter inden for demensområdet siden 2005. Se hvilke her.

Motion er kommet på dagsorden og er blevet en del af den brede vifte af forskellige tilbud, som Roskilde Kommune tilbyder demensramte. Målet er at borgere med demens har mulighed for forskellige trænings- og motionstilbud afhængigt af motivation og funktionsniveau. Læs artiklen: Motion, grin og sved på panden, her.

Hjemmesider er for svære at finde rundt på.
Undersøgelse viser, at ældre borgere har svært ved at finde relevant information på offentlige hjemmesider. I en national rapport er det bl.a. undersøgt, om borgerne kan finde oplysninger om kommunernes demens-tilbud og kontaktoplysning til den lokale demenskoordinator (s.19-20). Gå i dialog med dit lokale ældreråd om, hvordan området kan blive bedre – alle formænd i de 98 ældreråd har hver fået tilsendt en lokal rapport med netop den enkelte kommunes resultater. ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD står bag undersøgelsen.
Læs den nationale rapport her.

DKDK på udveksling i Japan

En delegation på 12 danskere er i marts 2015 taget til Japan for at lære af, og dele IMG_1590erfaringer med andre lande, inden for områderne ældre, handicap og unge. I delegationen er bl.a. bestyrelsesmedlem Rikke Jensen som repræsentant for DKDK.

Det japanske udvekslingsprogram, Young Core Leaders of Civil Society Group Development, er udviklet af det japanske udenrigsministerium. Det er sket med henblik på at udvikle ledere under 40 år, der kan tilknyttes Non Governmental Organization. Initiativet skal ses med baggrund i, at japanerne ønsker at skabe et mere sammenhængende samfund. Et samfund, hvor alle bidrager med og bruger deres evner til fordel for andre. I programmet deltager foruden Danmark også England og Tyskland. Hver med en 12-mands stor delegation.

Rikke Jensen har sendt en hilsen hjem til DKDK:

”Lige en hilsen fra Japan! Her går det over stok og sten – vi arbejder 10-12 timer om dagen og har haft vores eneste fridag i dag.  I morgen drager vi mod Tottori, som er en sydlig region. Her skal vi bl.a. se et daghjem og et plejehjem og tale en masse om demens – det glæder jeg mig rigtig meget til. Der har været god interesse om vores organisation i vores første uge, som var en konference om non-profit organisationer, men generelt er demens et tabubelagt emne, og der er ingen rigtig struktur omkring det hernede. Men forhåbentlig bliver jeg meget klogere i næste uge på, hvordan de så håndterer problemerne.” 

FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen er gået sammen i en alliance, der har til formål at skabe det bedste liv for mennesker med demenssygdomme og gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet. DKDK er del af demensalliancen og DKDK´s formand, Lone Vasegaard, er medlem af demensalliancens arbejdsgruppe om rehabilitering.

Læs mere ved at klikke her.

“Håb: Øget fokus skal fjerne tabu”

Lone Vasegaard er blevet interviewet til Magasinet Pleje, hvor hun bl.a. udtaler, at “Meget er blevet bedre i de seneste år, men der er fortsat behov for fokus og udvikling på demensområdet”.
Artiklen er udgivet i Magasinet Pleje  d. 23. januar 2015, og kan læses ved at klikke her.

2014

Nationalt Videnscenter for Demens har fået midler

I aftale om satspuljen på sundhedsområdet afsættes 19,2 mio. kr. i perioden 2016-2018 til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens. DKDK ønsker tillykke!Videnscenter for Demens logo

Nationalt Videnscenter for Demens har dels til opgave at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret videnspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende. Satspuljepartierne er enige om, at videreførelsen af Nationalt Videnscenter for Demens er helt afgørende i forhold til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark. Læs mere om Nationalt Videnscenter for Demens her.

Demensalliance inviterer til offentligt møde

FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen er gået sammen i en alliance, der har til formål at skabe det bedste liv for mennesker med demenssygdomme og gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet. DKDK er del af demensalliancen og har deltaget i de foregående møder.Demensalliance

Deltag i Demensalliancens lancering af visioner, mål, politik og nye demonstrationer, der skal gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet, så ingen mennesker med demens eller pårørende er alene med sygdommen.

Det foregår den 4. november 2014 kl. 14.30 – 16.00 på Borups Højskole, København

Statsministeren har i sin åbningstale i Folketinget den 7. oktober 2014 meddelt, at Regeringen vil bruge 100 millioner kroner ekstra på, at mennesker med demens får en bedre hverdag. Det hilser Demensalliancen velkommen. Vi har allerede udarbejdet en række målsætninger og forslag, politikerne kan arbejde efter.

Kom og hør om de konkrete demonstrationskoncepter, demensalliancen igangsætter nu for at forbedre boliger, pleje og behandling og livet som pårørende.

Kom og lyt til en debat om Demensalliancens ambitiøse visioner, mål og politikforslag, der er skabt i samarbejde med mere end 70 af landets vigtigste eksperter og organisationer på demensområdet i september 2014.

Du er inviteret til at lytte, blive inspireret i dit arbejde, og accelerere de fælles løsninger, der gør livet bedre for de op i mod 500.000 danskere, der har en hverdag, som er præget af demenssygdomme.

Vi kan ikke vente. Vi vil forbedre livet nu for alle, der er berørt af demenssygdomme – direkte og indirekte. Den syge, de pårørende, pleje- og omsorgspersonalet og det danske samfund generelt. Lidelsen er tabubelagt, og vi frygter alle, at vi eller vores nærmeste bliver ramt. Det skal være slut. Vi kan med alle gode kræfter igangsætte forbedringer sammen nu.

Læs mere om demensalliancen og arrangementet i invitation og visionspapir, klik her.

Ny formand i demenskoordinatorernes landsforening 

Foreningen DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) har haft formandsskifte. På foreningens generalforsamling d. 11. september på Hotel Nyborg Strand blev Lone Vasegaard valgt som ny formand. Lone Vasegaard

Lone Vasegaard udtaler: ”Jeg er meget glad og beæret over at blive valgt som formand. DKDK er en forening i rivende udvikling, som nyder stor opbakning – ikke mindst fra de 380 medlemmer. Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet og forsat sætte fokus på at øge kvaliteten af omsorgen for mennesker med en demenssygdom.”

Lone Vasegaard, som nu sætter sig i formandsstolen, er uddannet sygeplejerske og har altid arbejdet på ældreområdet med interesse for demens. Hun har været leder i adskillige år – afdelingssygeplejerske på geriatrisk afdeling, distriktsleder i en kommune og plejehjemsforstander. Som projektsygeplejerske i Ældreforskningsenheden på Odense Universitet var hun med til at lave undersøgelsen “100-årige i Danmark”. Siden 2008 har hun været ansat i demensklinikken på Odense Universitetshospital og har derved tæt kontakt til demenskoordinatorer i mange kommuner. I sit daglige arbejde har Lone Vasegaard fokus på udredning, og hun har, som hun siger “også en meget stor interesse i det lange seje træk”. Et andet interesseområde er de pårørendes situation – specielt ægtefæller, som ofte kommer til at stå i meget vanskelige situationer af forskellig karakter. Lone Vasegaard har været medlem af DKDK`s bestyrelse siden 2010.

Lone overtager stafetten fra Ane Eckermann, der efter seks år på posten ikke genopstillede.

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der har en videreuddannelse i demens og som arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme. Formålet er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens. Foreningens formål søges opfyldt gennem påvirkning af den demenspolitiske debat såvel lokalt som på landsplan samt gennem udvikling og formidling af viden om demens.

FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen er gået sammen i en alliance, der har til formål at skabe det Demensalliancebedste liv for mennesker med demenssygdomme og gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet. DKDK er inviteret med som specialister i et fagpanel, som giver input til Demensalliancen om strategiske fokusområder i forhold til demens.

Demensalliancen er blevet dannet for at drive et samarbejde mellem de fire organisationer og sætte en dialog i gang mellem alle de kræfter i Danmark, der har viden om demens. Mellem dem, som har beslutningsretten til at påvirke livet for mennesker med demens og alle, der har et engagement for patienterne og deres familier. Alliancen vil samle de rigtige aktører for at dele erfaringer og viden. Den vil virke som en katalysator til at få nye ideer til at springe frem, og bringe nye parter sammen til et samarbejde om praktiske løsninger, der virker i hverdagen. Målet er en ambitiøs national strategi og handleplan, der sikrer det bedste liv med demens.

Vi danskere lever længere og længere. Det er en kendsgerning, at risikoen for forskellige sygdomme stiger med alderen. Demens er en sådan sygdom. Det er en sygdom, der er grusom, fordi den skaber afstand i familier, hvor der før var nærhed. Tryghed afløses af frygt, magtesløshed og isolation. Til sidst dør man af sygdommen. Der er ingen kur. Samtidig er demenssygdommene økonomisk set blandt de dyreste for samfundet.

Eksperterne ved ikke præcis, hvor mange her i landet, der i dag lider af en demenssygdom. Den bedste vurdering er, at det drejer sig om 70-100.000 danskere. Tages de pårørende med, bliver det til omkring 500.000 danskere, hvis liv og hverdag er præget af demenssygdomme. Samfundsøkonomisk drejer det sig om en tocifret milliardudgift. Det er svært helt præcist at vurdere, hvor store udfordringerne bliver i de næste år. Men det er udelukket, at de bliver mindre end i dag. Derfor er demensalliancen nødvendig.

Alliancen har den 18. juni samlet omkring 20 aktører, heriblandt DKDK, til at pege på vigtigste udfordringer på demensområdet. Det næste skridt i alliancens arbejde er et Demens-Topmøde d. 25.-26. september, hvor endnu flere inviteres til at bidrage med konkrete løsningsforslag og anbefalinger til en ny politisk demenshandleplan.

I en ny bog med titlen ”Antologi – Borgernær sundhed og koordination” er et kapitel om danske demenskoordinatorer. Kapitlet er skrevet af Annette Johannesen i samarbejde med DKDK. I kapitlet beskrives, hvordan demenskoordinatorer spiller en væsentlig rolle i de danske kommuner, og hvorledes udviklingen af denne koordinerende funktion kan være til inspiration for andre specialområder.
DKDK har fået lov til at bringe kapitlet på hjemmesiden – læs det ved at klikke her.

Bogen er redigeret af Inge Storgaard Bonfils og Linda Schumann Scheel og udgivet i januar 2014

Antologien indeholder blandt andet også kapitler om teknologi til borgere med demens, om hverdagslivsorienterede rehabiliteringsindsatser, om koordinering af patientforløb i psykiatrien og om projekt parkinsonkoordinator.

Antologien på 130 sider er udgivet af Professionshøjskolen Metropol.

Den kan bestilles hos ledelsessekretær på Metropol Nina Nørgaard Haslund – mail: nnha@phmetropol.dk

Pris: 100 kr.

Ifølge tal fra G8-landene, er der på globalt plan ca. 36 millioner mennesker, som lever med demens. Tallet vil i løbet af 20 år formodentlig stige til næsten det dobbelte.

Se hele nyheden fra Nationalt Videnscenter for Demens

Læs Ane Eckermanns leder om emnet i seneste nyhedsbrev