DKDK er i beretningsåret 2020-21 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

Den 30. september og 1. oktober 2020 inviterede den daværende sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke tillige med Ældre Sagen, FOA og KL til digitalt Ældretopmøde for at drøfte fremtidens ældrepleje. DKDK var ikke blandt de forholdsvis få inviterede organisationer, hvilket vi skriftligt beklagede.

DKDK blev efterfølgende inviteret til et virtuelt møde med kontorchef i ældrekontoret i Sundhedsministeriet. Gitte Kirkegaard og Tinna Klingberg deltog i mødet og fremførte bl.a. følgende:

 • Behov for at øge den faglige viden hos medarbejderne og behov for kompetent faglig ledelse.
 • Der skal ikke udvikles ved hjælp af puljer.
 • BUM-modellen og de nuværende tilsyn skal udfordres – gerne gennem en helt ny tankegang.
 • Behov for sikring af sektorovergange.

DKDK markerede tillige, at vi ønsker en opprioritering af demenskoordinatorfunktionen til en ”skal-opgave” og foreslog, at funktionen indskrives i loven på linje med de opsøgende forebyggende hjemmebesøg.

DKDK sendte en velkomsthilsen til social- og ældreminister Astrid Krag ved hendes tiltræden i januar 2021. Vi pegede på de samme områder som på mødet i Sundhedsministeriet.
Læs DKDKs forslag i velkomsthilsnen her.

DKDK var medio juni 2021 inviteret til et digitalt rundbordsmøde om Alzheimers sygdom. Kirsten Normann Andersen, sundheds- og ældreordfører for SF i Folketinget, var vært ved mødet. Fra DKDK deltog formand Lone Vasegaard. Gunhild Waldemar fra Nationalt Videnscenter for Demens, regionsrådsformand Ulla Astman og forskningsleder / praktiserende læge Jens Søndergaard holdt oplæg på mødet.

DKDK søger at være synlig og tilstede i de fora, hvor det giver mening, og hvor vi oplever, at der lyttes til vores stemme fra praksis. DKDK er eller har i perioden været repræsenteret i følgende:

 • Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
 • Jannie Sternberg er DKDK’s repræsentant i følgegruppe for projektet: Mennesker med udviklingshæmning og demens, der er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. Følgegruppen er under partnerskabet Fremfærd. Projektet har følgende hjemmeside: Udviklingshæmning og demens | VPT
 • Gitte Kierkegaard er DKDKs repræsentant i et samarbejde med Syddansk Universitetscenter med navn: Livet Med Demens (LIDEM). Forskningscenterets formål er at skabe øget viden og evidens på området ved at sætte fokus på at leve med demens i hverdagen ud fra demensberørtes perspektiv og derved udvikle forskellige tiltage til at afhjælpe følger af demens for dem, som har sygdommen og deres pårørende. Læs mere her.
 • Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende fora/grupper:
  • Følgegruppen i Sundhedsstyrelsen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplan 2025,
  • Medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris og Pårørendeprisen i Sundhedsministeriet (priserne er uddelt på Demensdagene i 2021),
  • Medlem af følgegruppe for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi i Socialstyrelsen,
  • Medlem af referencegruppe for Projekt RUM’lighed i Alzheimerforeningen,
  • Partnerskabet mod demens under covid, hvor DKDK er medunderskriver på et inspirationsoplæg til en National Ensomhedsstrategi.

DKDK er i beretningsåret 2019-20 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

Det mærkes, at arbejdet i demenshandlingsplanen 2016-2020 er afsluttet. Heldigvis kommer nye projekter/fora med bud efter DKDK løbende til. DKDK søger at være synlig og tilstede i de fora, hvor det giver mening, og hvor vi oplever, at der lyttes til vores stemme fra praksis.

DKDK er eller har været repræsentanter i følgende:

 • Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
 • Jannie Sternberg er DKDK’s repræsentant i følgegruppe for projektet: Mennesker med udviklingshæmning og demens i partnerskabet Fremfærd, der er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver.
 • Gitte Kierkegaard er DKDKs repræsentant i arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens
 • Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende fora/grupper:
 • følgegruppen i Sundhedsstyrelsen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplan 2025,
 • medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris i Sundhedsministeriet (prisen er udsat til 2021 pga. COVID-19),
 • Medlem af følgegruppe for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi i Socialstyrelsen.

Udmøntningen af Demenshandleplanen er fortsat fulgt tæt i årets løb. Fokus har været på, hvad der sker i kommunerne, da arbejdet i hovedparten af følge-, reference- og arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen er afsluttet.

I forbindelse med nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19, skrev formanden et opråb med titlen ”Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt” i forhold til opgaverne i forbindelse med COVID-19. Formanden gjorde i opråbet bl.a. opmærksom på, at ikke mindst borgere med demens i egen bolig og deres familie blev overset i de tidlige initiativer. Opråbet blev bragt i Magasinet Pleje. Opråbet kan læses her.

Lone Vasegaard blev tillige interviewet på News om samme emne.

Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kjærgaard og Lone Vasegaard er interviewet af FOA til artiklen ”Corona og demenssyge: 5 gode råd til plejepersonale”, bragt i Fagbladet FOA juni 2020. Læs artiklen her.

Som reaktion på TV2s udsendelse ”Plejehjemmene bag facaden” om omsorgssvigt i ældreplejen og det af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udmeldte ældretopmøde sendte DKDK et brev til sundheds- og ældreministeren. I brevet redegjorde vi for, at vi ser supervision, grund-

og videreuddannelse i demens, og synlig faglig ledelse som nogle af de væsentligste brikker i værdig omsorg og pleje af plejehjemsbeboere. Og vi meldte os på banen med vores faglige viden og ideer fra praksis til ministerens det videre arbejde.

Lone Vasegaard skrev i samme forbindelse et brev til medlemmerne. Læs brevet her.

 

DKDK er i beretningsåret 2018-19 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

Siden Demenshandlingsplanen blev udmeldt og diverse arbejds-, følge- og referencegrupper blev nedsat af Sundhedsstyrelsen, har arbejdsbelastningen for bestyrelsens medlemmer været stor. DKDK har været inviteret med i alle relevante grupper, hvilket viser, at DKDK er en organisation, der regnes med – ikke mindst da vi har en stor tidssvarende praksisviden. WHO har f.eks. lavet en film om kompleksiteten i en sygeplejerskes hverdag, hvor Jannie Sternberg, DKDKs bestyrelse, fortæller om sit arbejde som demenskoordinator i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, find videoen her.

Det mærkes, at arbejdet i hovedparten af disse grupper i løbet af indeværende beretnings-år er afsluttet. Arbejdet i grupper omkring NKR har ikke mindst været en stor opgave for de af bestyrelsens medlemmer, som har repræsenteret DKDK.

DKDK har fortsat repræsentanter i følgende:

 • Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
 • Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende fora/grupper:
  • medlem af ekspertpanel for projektet Demens og rehabilitering, PAVI.
  • følgegruppen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025, hvor der nu kun er planlagt et afsluttende møde.
  • medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris.

I demenshandlingsplanen er der kun afsat penge til uddeling af prisen til og med 2019, så det er endnu uvist om uddeling af Årets Demenspris videreføres.

Lone Vasegaard har i indeværende år tillige repræsenteret DKDK i en arbejdsgruppe, under Styrelsen for patientsikkerhed. Gruppen har udarbejdet en film målrettet pårørende om nedbringelse af brugen af antipsykotika.

Demenskoordinatorerne nævnes specifikt i denne film. Find filmen her.

 

DKDK er i beretningsåret 2017-18 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

Også 2017 og 2018 var arbejdsomme og aktive år for både bestyrelse og sekretariat.
Vi kunne mærke de mange opgaver som følge af demenshandlingsplanen og flere henvendelser om samarbejde:

 • Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
 • Elsebeth Kjærgaard er DKDK’s repræsentant i arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser for personer med demens
 • Tinna Klingberg er DKDK’s repræsentant i referencegruppen for håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet.
 • Gitte Kirkegaard er DKDK’s repræsentant i den arbejdsgruppe, der arbejder med Nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens.
 • Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende: – følgegruppen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025, – arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitiv impairement og demens – medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris.